Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Şekli ve Esasları:

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARISatın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda,malın ayıplıolmadığının ispatı satıcıya aittir.Bu tür görüşmelerde;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.
b)Satılanı alkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.
c)Asşırı masraf gerektirmediği taktirde masraflar satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.
d)Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;

*Tüketici Hakem Heyetlerine,

*Tüketici Mahkemelerine,

başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.


HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?


Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.


NEREYE BAŞVURULMALI?


Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeriT.G.M.-2014/2 sayılı Tebliğ gereğince; 2015yılı için değeri 2200,00 TL. ' nin altındaki uyuşmazlıklarda İlçe Hakem Heyetinin vereceği kararla rtarafları bağlar, bu kararlar İcra ve İflas Kanunun ilanlarının yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.2200,00 ile 3300,00 TL. arası uyuşmazlıklar İlHakem Heyetine 3300,00 Tl.. üzeriise Tüketici Mahkemelerine müracaat edebilirsiniz.
6502 Sayılı kanunun 68. maddesi gereğince, parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, altı yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit edilen ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.


BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?


Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde,

- Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,

- Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,

- Ne kadar para ödediğinizi,

- Sorunun ne olduğunu,

- Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,

- Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.


GÖRÜŞÜLME SÜRESİ?


Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde görüşülür, yapılan başvurunun niteliği, konusu, özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi altı ay daha uzatılabilir.