GÖREV VE YETKİLER

 

        4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. (5018 s.K)

        Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.(5018 s.K.)

        Malmüdürlükleri, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak vemuhakematservislerinden oluşur.(178 s.KHK.)

        Menemen İlçe Malmüdürlüğü; vezne, muhasebe ve muhakemat servislerinden oluşmaktadır.

        Muhasebe hizmeti dışında diğer mevzuattan doğan bazı görevler de müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. (örneğin 2022 s.Kanun )

 

PERSONEL DURUMU

 

İlçe Malmüdürlüğünde; 1 Müdür, 1 Muhasebe Şefi, 1 Veznedar, 5V.H.K.İ, 2 Memur, 1 Yardımcı Hizmetli, 2 Geçici Personel olmak üzere toplam 13 personel görev yapmaktadır. Ayrıca Muhakemat Servisinde geçici görevlendirme onayı ile görev yapan 1 Hazine Avukatı bulunmaktadır.

 

KURUM YETKİLİLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 
 

 

Malmüdürü: Sefa ÖZBAHAR

Telefon: 0 232 832 10 44 (Müdür)

 

Muhasebe Şefi : Zekiye CİHANKAYA

0 232 832 11 35 (Muhasebe Servisi)

0 232 832 12 08 (Muhasebe Servisi)

 

Müşavir Hazine Avukatı: Nilgün DUYGUN

0 232 832 17 36 (Muhakemat Servisi)

 

Adres: Tülbentli Mah. Ertuğrul Cad. No: 10 Hükümet Konağı 2. Kat

Menemen/İZMİR

 

Faks: 0 232 832 10 44

 

E-mail: sym35112@muhasebat.gov.tr

 

 

MENEMEN MALMÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

1-Konusuna öre;

a)İlgili idarenin yazısı

b)Mahkeme Kararı

c)İdari para cezası karar tutanağı

d)Ecrimisi İhbarnamesi

e)İlgilinin Beyanı

15 DAKİKA

2

Adli Teminat İşlemleri

1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı

2-İadesinde;

a)Mahkeme Kararı

b)alındı aslı

c)Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

15 DAKİKA

3

Teminat Alınması

1-İhaleyi yapan kurumun yazısı

15 DAKİKA

2-Teminat olarak kabul edilecek değerler

4

Kesin Teminatİadesi

1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı

2-Alındı belgesi

3-SGK ilişiksizlik belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakitteminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe.

6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

 

45 DAKİKA

5

Geçici Teminatİadesi

1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakitteminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

6

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1-Alındı belgesi

2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı.

3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

1 SAAT

7

Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi

Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 DAKİKA

8

Emanet iade işlemleri

1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi

30 DAKİKA

9

Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi

1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 SAAT

10

2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

1-Başvuru formu

2-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

3-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu

4-İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge

5-İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 DAKİKA

 
 

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

  Tel : 0 232 832 10 44

 Faks : 0 232 832 10 44