Dernek Kuruluşunda İstenilen Belgeler

Derneğin en az 7 kişiden oluşan kurucuları aşağıda belirtilen evrakları tanzim ederek, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine teslim eder.* Kurucularca imzalanmış kuruluş bildirimi formu (4 Adet)

* Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü,(4 Adet)

* Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,(2? şer adet)

* Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,(2 Adet)

* Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi, (2 Adet)

* Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,(2 Adet)

* Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. (2 Adet)

* Büyük boy Mavi renkli Klasör (1 Adet) Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.Dernek Genel Kurul Toplantısını Yaptıktan Sonra İstenen Belgeler:

* Genel Kurul Sonuç bildirimi (3 adet)

* Kongre tutanağı ( 2 adet)

* Toplantıya katılan üyelerin imzaladığı liste ( 2 adet)

* Gündemli Karar defterinin fotokopisi (2 Adet)